Privacybeleid

1. Inleiding

1.1 We doen er alles aan om de privacy van onze websitebezoekers en servicegebruikers te beschermen.

1.2 Dit beleid is van toepassing wanneer we optreden als gegevensbeheerder met betrekking tot de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers en servicegebruikers; met andere woorden, waar wij het doel en de middelen voor de verwerking van die persoonsgegevens bepalen.

1.3 Wij gebruiken cookies op onze website. Voor zover die cookies niet strikt noodzakelijk zijn voor het aanbieden van onze website en diensten, zullen wij u bij het eerste bezoek aan onze website om toestemming vragen voor ons gebruik van cookies.

1.4 Onze website bevat privacycontroles die van invloed zijn op hoe we uw persoonlijke gegevens zullen verwerken. Door de privacycontroles te gebruiken, kunt u aangeven of u direct marketingcommunicatie wilt ontvangen en de publicatie van uw informatie wilt beperken. U kunt toegang krijgen tot de privacycontroles via https://www.chesterfieldsofacompany.com/.

1.5 In dit beleid verwijzen "wij", "ons" en "onze" naar Chesterfield Sofa Company Ltd. Voor meer informatie over ons, zie sectie 13.

2. Credit

2.1 Dit document is gemaakt met behulp van een sjabloon van SEQ Legal (https://seqlegal.com/free-legal-documents/privacy-policy).

3. Hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken

3.1 In paragraaf 3 hebben we uiteengezet:

(a) de algemene categorieën van persoonsgegevens die wij kunnen verwerken;

(b) in het geval van persoonlijke gegevens die we niet rechtstreeks van u hebben verkregen, de bron en de specifieke categorieën van die gegevens;

(c) de doeleinden waarvoor wij persoonlijke gegevens mogen verwerken; en

(d) de rechtsgrondslag van de verwerking.

3.2 We kunnen gegevens verwerken over uw gebruik van onze website en diensten (“gebruiksgegevens”). De gebruiksgegevens kunnen uw IP-adres, geografische locatie, browsertype en -versie, besturingssysteem, verwijzingsbron, bezoekduur, paginaweergaven en website-navigatiepaden omvatten, evenals informatie over de timing, frequentie en het patroon van uw servicegebruik. De bron van de gebruiksgegevens is ons analysevolgsysteem. Deze gebruiksgegevens kunnen worden verwerkt om het gebruik van de website en diensten te analyseren. De rechtsgrond voor deze verwerking is toestemming OF onze legitieme belangen, namelijk het monitoren en verbeteren van onze website en diensten.

3.3 We kunnen de gebruikersaccountgegevens van uw website (“accountgegevens”) verwerken. De accountgegevens kunnen uw naam en e-mailadres bevatten. De bron van de accountgegevens bent u of uw werkgever. De accountgegevens kunnen worden verwerkt met het oog op de exploitatie van onze website, het leveren van onze diensten, het waarborgen van de veiligheid van onze website en diensten, het onderhouden van back-ups van onze databases en de communicatie met u. De rechtsgrond voor deze verwerking is toestemming OF onze legitieme belangen, namelijk het juiste beheer van onze website en ons bedrijf OF de uitvoering van een contract tussen u en ons en/of het nemen van stappen, op uw verzoek, om een ​​dergelijk contract aan te gaan.

3.4 We kunnen informatie die u plaatst verwerken voor publicatie op onze website of via onze diensten (“publicatiegegevens”). De publicatiegegevens kunnen worden verwerkt om een ​​dergelijke publicatie mogelijk te maken en om onze website en diensten te beheren. De rechtsgrond voor deze verwerking is toestemming OF onze legitieme belangen, namelijk het juiste beheer van onze website en ons bedrijf OF de uitvoering van een contract tussen u en ons en/of het nemen van stappen, op uw verzoek, om een ​​dergelijk contract aan te gaan.

3.5 We kunnen informatie verwerken in elk verzoek dat u ons indient met betrekking tot goederen en/of diensten (“verzoekgegevens”). De onderzoeksgegevens kunnen worden verwerkt met het oog op het aanbieden, op de markt brengen en verkopen van relevante goederen en/of diensten aan u. De rechtsgrond voor deze verwerking is toestemming OF onze legitieme belangen, namelijk het juiste beheer van onze website en ons bedrijf OF de uitvoering van een contract tussen u en ons en/of het nemen van stappen, op uw verzoek, om een ​​dergelijk contract aan te gaan.

3.6 We kunnen informatie verwerken met betrekking tot transacties, inclusief aankopen van goederen en/of diensten, die u met ons en/of via onze website aangaat (“transactiegegevens”). De transactiegegevens kunnen uw contactgegevens, uw kaartgegevens en de transactiegegevens bevatten. De bron van de transactiegegevens bent u en/of onze betalingsdienstaanbieder. De transactiegegevens kunnen worden verwerkt met het doel de gekochte goederen en/of diensten te leveren en een goede administratie van die transacties bij te houden. De rechtsgrond voor deze verwerking is de uitvoering van een contract tussen u en ons en/of het nemen van stappen, op uw verzoek, om een ​​dergelijk contract aan te gaan; op voorwaarde dat, als u niet de persoon bent die een contract met ons aangaat, de wettelijke basis voor deze verwerking onze legitieme belangen zijn, namelijk het juiste beheer van onze website en ons bedrijf.

3.7 We kunnen informatie die u ons verstrekt verwerken om u te abonneren op onze e-mailmeldingen en/of nieuwsbrieven (“meldingsgegevens”). De meldingsgegevens kunnen worden verwerkt om u de betreffende meldingen en/of nieuwsbrieven te sturen. De rechtsgrond voor deze verwerking is toestemming OF onze legitieme belangen, namelijk communicatie met onze websitebezoekers en servicegebruikers OF de uitvoering van een contract tussen u en ons en/of het nemen van stappen, op uw verzoek, om een ​​dergelijk contract aan te gaan.

3.8 We kunnen een algemene categorie gegevens verwerken. Deze gegevens kunnen lijstspecifieke gegevens bevatten. De bron van deze gegevens is de identificatiebron. Deze gegevens kunnen voor bepaalde doeleinden worden verwerkt. De rechtsgrond voor deze verwerking is toestemming OF onze legitieme belangen, namelijk specificeren legitieme belangen OF de uitvoering van een contract tussen u en ons en/of het nemen van stappen, op uw verzoek, om een ​​dergelijk contract aan te gaan.

3.9 We kunnen uw persoonlijke gegevens die in dit beleid worden genoemd, verwerken waar nodig voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims, zowel in gerechtelijke procedures als in een administratieve of buitengerechtelijke procedure. De wettelijke basis voor deze verwerking zijn onze legitieme belangen, namelijk de bescherming en uitoefening van onze wettelijke rechten, uw wettelijke rechten en de wettelijke rechten van anderen.

3.10 We kunnen uw persoonlijke gegevens die in deze polis worden genoemd, waar nodig verwerken voor het verkrijgen of behouden van verzekeringsdekking, het beheren van risico's of het verkrijgen van professioneel advies. De wettelijke basis voor deze verwerking zijn onze legitieme belangen, namelijk de goede bescherming van ons bedrijf tegen risico's.

3.11 Naast de specifieke doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens kunnen verwerken zoals uiteengezet in deze Sectie 3, kunnen we ook uw persoonsgegevens verwerken wanneer een dergelijke verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan we zijn onderworpen, of in om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

3.12 Geef alsjeblieft geen persoonlijke gegevens van een ander aan ons, tenzij we je hierom vragen.

4. Uw persoonlijke gegevens aan anderen verstrekken

4.1 Wij kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken aan onze verzekeraars en/of professionele adviseurs voor zover dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor het verkrijgen of behouden van verzekeringsdekking, het beheersen van risico's, het verkrijgen van professioneel advies, of het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims, hetzij voor de rechtbank procedure of in een administratieve of buitengerechtelijke procedure.

4.2 Uw persoonlijke gegevens in onze websitedatabase OF Identificeer de categorie of categorieën van persoonlijke gegevens worden opgeslagen op de servers van onze hostingserviceproviders geïdentificeerd op https://www.chesterfieldsofacompany.com/.

4.3 We kunnen specifieke categorieën persoonsgegevens bekendmaken aan onze leveranciers of onderaannemers die zijn geïdentificeerd op Https://www.chesterfieldsofacompany.com/ voor zover redelijkerwijs noodzakelijk voor specifieke doeleinden.

4.4 Naast de specifieke openbaarmakingen van persoonlijke gegevens zoals uiteengezet in deze sectie 4, kunnen we uw persoonlijke gegevens vrijgeven wanneer dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen, of om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon. We kunnen uw persoonlijke gegevens ook vrijgeven wanneer een dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims, zowel in gerechtelijke procedures als in een administratieve of buitengerechtelijke procedure.

5. Internationale overdracht van uw persoonlijke gegevens

5.1 In sectie 5 geven we informatie over de omstandigheden waarin uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

5.2 De hostingfaciliteiten voor onze website bevinden zich in bepaalde landen. De Europese Commissie heeft een "adequaatheidsbesluit" genomen met betrekking tot de gegevensbeschermingswetten van elk van deze landen. Overdrachten naar elk van deze landen worden beschermd door passende waarborgen, namelijk het gebruik van standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die zijn aangenomen of goedgekeurd door de Europese Commissie, waarvan u een kopie kunt verkrijgen bij de bron OF passende waarborgen en middelen specificeren om een ​​kopie te verkrijgen.

5.3 Specificeer categorie of categorieën van leverancier of onderaannemer is OF zijn gevestigd in gespecificeerde landen. De Europese Commissie heeft een "adequaatheidsbesluit" genomen met betrekking tot de gegevensbeschermingswetten van elk van deze landen. Overdrachten naar elk van deze landen zullen worden beschermd door passende waarborgen, namelijk het gebruik van standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die zijn aangenomen of goedgekeurd door de Europese Commissie, waarvan een kopie kan worden verkregen bij de bron OF passende waarborgen en middelen specificeren om een ​​kopie te verkrijgen.

5.4 U erkent dat persoonlijke gegevens die u indient voor publicatie via onze website of diensten via internet over de hele wereld beschikbaar kunnen zijn. We kunnen het gebruik (of misbruik) van dergelijke persoonsgegevens door anderen niet voorkomen.

6. Bewaren en verwijderen van persoonlijke gegevens

6.1 Sectie 6 beschrijft ons beleid en onze procedure voor het bewaren van gegevens, die zijn ontworpen om ervoor te zorgen dat we voldoen aan onze wettelijke verplichtingen met betrekking tot het bewaren en verwijderen van persoonlijke gegevens.

6.2 Persoonsgegevens die wij verwerken voor welk doel of voor doeleinden dan ook, mogen niet langer worden bewaard dan voor dat doel of die doeleinden noodzakelijk is.

6.3 We bewaren uw persoonlijke gegevens als volgt:

(a) gebruiksgegevens worden bewaard voor een minimumperiode van 30 dagen na de datum van verzameling, en voor een maximumperiode van 90 dagen na die datum;

(b) accountgegevens worden bewaard voor een minimumperiode van 1 jaar na de datum van sluiting van de relevante rekening, en voor een maximumperiode van 10 jaar na die datum;

(c) publicatiegegevens worden bewaard voor een minimumperiode van 30 dagen na de datum waarop de relevante publicatie niet meer wordt gepubliceerd op onze website of via onze diensten, en voor een maximumperiode van 90 dagen na die datum;

(d) onderzoeksgegevens worden bewaard voor een minimumperiode van 1 jaar na de datum van het onderzoek, en voor een maximumperiode van 3 jaar na die datum;

(e) transactiegegevens worden bewaard voor een minimumperiode van 1 jaar na de datum van de transactie en voor een maximumperiode van 10 jaar na die datum;

(f) meldingsgegevens worden bewaard voor een minimumperiode van 30 dagen volgend op de datum waarop we de opdracht hebben gekregen om te stoppen met het verzenden van de meldingen, en voor een maximumperiode van 1 jaar na die datum (op voorwaarde dat we de meldingsgegevens bewaren voor zover nodig om voldoen aan elk verzoek dat u doet om meldingen actief te onderdrukken); en

(g) gegevenscategorie wordt bewaard voor een minimumperiode van 1 jaar en voor een maximumperiode van 10 jaar.

6.4 Niettegenstaande de overige bepalingen van deze Sectie 6 kunnen we uw persoonlijke gegevens bewaren wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen, of om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

7. uw rechten

7.1 In deze sectie 7 hebben we de rechten opgesomd die u hebt op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming.

7.2 Uw belangrijkste rechten op het gebied van gegevensbeschermingswetgeving zijn:

(a) het recht op toegang – u kunt om kopieën van uw persoonlijke gegevens vragen;

(b) het recht op rectificatie – u kunt ons vragen om onjuiste persoonsgegevens te corrigeren en onvolledige persoonsgegevens aan te vullen;

(c) het recht op wissen – u kunt ons vragen uw persoonsgegevens te wissen;

(d) het recht om de verwerking te beperken – u kunt vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken;

(e) het recht om bezwaar te maken tegen verwerking – u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;

(f) het recht op gegevensoverdraagbaarheid – u kunt ons vragen uw persoonsgegevens over te dragen aan een andere organisatie of aan u;

(g) het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit – u kunt een klacht indienen over onze verwerking van uw persoonsgegevens; en

(h) het recht om toestemming in te trekken – voor zover de rechtsgrond voor onze verwerking van uw persoonsgegevens toestemming is, kunt u die toestemming intrekken.

7.3 Deze rechten zijn onderhevig aan bepaalde beperkingen en uitzonderingen. U kunt meer te weten komen over de rechten van betrokkenen door naar https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/individual-rights/.

7.4 U kunt al uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens uitoefenen door ons schriftelijk op de hoogte te stellen, met behulp van de onderstaande contactgegevens.

8. Over cookies

8.1 Een cookie is een bestand met een ID (een reeks letters en cijfers) dat door een webserver naar een webbrowser wordt verzonden en door de browser wordt opgeslagen. De identifier wordt vervolgens teruggestuurd naar de server telkens wanneer de browser een pagina van de server opvraagt.

8.2-cookies kunnen "permanente" cookies of "sessiecookies" zijn: een permanente cookie wordt opgeslagen door een webbrowser en blijft geldig tot de ingestelde vervaldatum, tenzij deze door de gebruiker vóór de vervaldatum wordt verwijderd; een sessie-cookie daarentegen vervalt aan het einde van de gebruikerssessie, wanneer de webbrowser wordt gesloten.

8.3 Cookies bevatten doorgaans geen informatie die een gebruiker persoonlijk identificeert, maar persoonlijke gegevens die we over u opslaan, kunnen worden gekoppeld aan de informatie die is opgeslagen in en verkregen uit cookies.

9. Cookies die we gebruiken

9.1 We gebruiken cookies voor de volgende doeleinden:

(a) authenticatie en status – we gebruiken cookies om u te identificeren wanneer u onze website bezoekt en terwijl u door onze website navigeert, en om te bepalen of u bent ingelogd op de website (cookies die voor dit doel worden gebruikt zijn: cookies identificeren);

(b) personalisatie – we gebruiken cookies om informatie over uw voorkeuren op te slaan en om de website voor u te personaliseren (cookies die voor dit doel worden gebruikt zijn: cookies identificeren);

(c) veiligheid – we gebruiken cookies als onderdeel van de beveiligingsmaatregelen die worden gebruikt om gebruikersaccounts te beschermen, inclusief het voorkomen van frauduleus gebruik van inloggegevens, en om onze website en diensten in het algemeen te beschermen (cookies die voor dit doel worden gebruikt zijn: cookies identificeren);

(d) reclame – we gebruiken cookies om ons te helpen advertenties weer te geven die voor u relevant zijn (cookies die voor dit doel worden gebruikt zijn: identificeer cookies);

(e) analyse – we gebruiken cookies om ons te helpen het gebruik en de prestaties van onze website en diensten te analyseren (cookies die voor dit doel worden gebruikt zijn: cookies identificeren); en

(f) toestemming voor cookies – we gebruiken cookies om uw voorkeuren met betrekking tot het gebruik van cookies in het algemeen op te slaan (cookies die voor dit doel worden gebruikt zijn: cookies identificeren).

10. Cookies gebruikt door onze serviceproviders

10.1 Onze serviceproviders gebruiken cookies en die cookies kunnen op uw computer worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt.

10.2 Wij gebruiken Google Analytics. Google Analytics verzamelt door middel van cookies informatie over het gebruik van onze website. De verzamelde informatie wordt gebruikt om rapporten op te stellen over het gebruik van onze website. U kunt meer informatie vinden over het gebruik van informatie door Google door naar https://www.google.com/policies/privacy/partners/ en u kunt het privacybeleid van Google bekijken op https://policies.google.com/privacy. De relevante cookies zijn: identificeren cookies.

10.3 We gebruiken een serviceprovider om de service te specificeren. Deze dienst gebruikt cookies voor specifieke doeleinden. U kunt het privacybeleid van deze dienstverlener bekijken op https://www.chesterfieldsofacompany.com/. De relevante cookies zijn: identificeren cookies.

11. Beheer van cookies

11.1 In de meeste browsers kunt u weigeren om cookies te accepteren en cookies te verwijderen. De methoden om dit te doen variëren van browser tot browser en van versie tot versie. U kunt echter via deze links actuele informatie verkrijgen over het blokkeren en verwijderen van cookies:

(A) https://support.google.com/chrome/answer/95647 (Chroom);

(B) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox);

(C) https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/ (Opera);

(D) https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);

(E) https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac (Safari); en

(F) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Rand).

11.2 Het blokkeren van alle cookies zal een negatieve invloed hebben op de bruikbaarheid van veel websites.

11.3 Als u cookies blokkeert, kunt u niet alle functies van onze website gebruiken.

12. wijzigingen

12.1 We kunnen dit beleid van tijd tot tijd bijwerken door een nieuwe versie op onze website te publiceren.

12.2 U moet deze pagina af en toe controleren om er zeker van te zijn dat u tevreden bent met eventuele wijzigingen in dit beleid.

12.3 We kunnen OF zullen u per e-mail op de hoogte stellen van wijzigingen OF belangrijke wijzigingen in dit beleid.

13. onze gegevens

13.1 Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Chesterfield Sofa Company Ltd.

13.2 Wij zijn geregistreerd in Engeland en Wales onder registratienummer 07863177, en ons hoofdkantoor is gevestigd op 366 Holcombe Road, Greenmount, Bury, Lancashire, BL8 4DT.

13.3 Onze hoofdvestiging is Unit 8, Lane Side Court, Fallbarn Road, Rawtenstall, Lancashire, BB4 7NT, Verenigd Koninkrijk.

13.4 U kunt contact met ons opnemen:

(a) per post, naar het hierboven vermelde postadres;

(b) gebruik van ons website contactformulier;

(c) telefonisch, op het contactnummer dat op onze website is gepubliceerd; of

(d) per e-mail, met behulp van het e-mailadres dat op onze website is gepubliceerd.

14. Functionaris voor gegevensbescherming

14.1 De contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming zijn: Joanne Spencer, Chesterfield Sofa Company Ltd, Unit 8, Lane Side Court, Fallbarn Road, Rawtenstall, Lancashire, BB4 7NT, Verenigd Koninkrijk.